biblioteka-zsp1

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

       1.  Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice (wypożyczenie dla

        rodzica rejestrowane jest na koncie ucznia z odpowiednią adnotacją).

    2. Każdy uczeń otrzymuje kartę biblioteczną ze  swoim  imieniem i  nazwiskiem, która obowiązuje przez cały etap nauki w szkole.

    3. Uczeń wypożycza książki, okazując  kartę biblioteczną.

    4. Jednorazowo można wypożyczyć uzgodnioną z nauczycielem bibliotekarzem liczbę książek.

    5. Lektury wypożycza się na okres 3 tygodni, literaturę zawodową na okres 1 do 3 dni, pozostałe pozycje na okres        

      1 miesiąca lub na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.

    6. Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć termin zwrotu książki.

    7. Uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres ferii zimowych, świątecznych i letnich w ramach akcji „Ferie z książką”.

    8.  Klasy kończące naukę, szkołę i pracownicy opuszczający szkołę mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.

    9.Czytelnik zobowiązany jest szanować książki.

  10.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

REGULAMIN CZYTELNI

1.    Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

2.    Obowiązuje nakaz zostawiania toreb, teczek, okryć wierzchnich  przy wejściu do czytelni.

3.    Po wejściu do czytelni należy wpisać się do rejestru korzystających z czytelni.

4.    W czytelni należy zachować ciszę, szanując atmosferę skupienia innych znajdujących się w pomieszczeniu osób.

5.    W czytelni obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

6.    Czytelnik samodzielnie nie wyjmuje książek z księgozbioru podręcznego – podaje je nauczyciel bibliotekarz.

7.    W czytelni obowiązuje zakaz rozmów przez telefon.

 

       REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

1.  Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły.

2.  Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.  Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

4.  Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

5.  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do rejestru korzystających z czytelni. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6.   Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

7.   Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów w czasie wolnym od lekcji.

8.  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających). Obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.

10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz  z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

11.  Zabrania się wkładania własnych nośników pamięci do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.

12. Wyszukane informacje potrzebne do zajęć lekcyjnych mogą być zapisane lub wydrukowane w uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi bibliotekarzowi.

14. Podczas korzystania z komputerów obowiązuje zakaz  spożywania posiłków, należy po sobie zostawić czyste stanowisko.

15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel – bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

16. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub  pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl